Polityka prywatności

Szanując prawo każdego do Prywatności dbamy o bezpieczeństwo Pani/Pana danych. Zachowanie poufności danych jest dla nas niezwykle ważne. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób ochrony i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w naszej Firmie.

Przetwarzanie danych osobowych w Wenteo Sp. z o.o. regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów

I ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Wenteo Sp. z o.o., z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Grunwaldzkiej 62, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000404390, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy, NIP: 6222779553, REGON: 301987602.
 2. Dane kontaktowe do Administratora: nr tel. 62 591 61 61, e-mail: rodo@wenteo.pl

II CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 1. podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, m.in.: wsparcia obsługi, przygotowania propozycji ofert i rozwiązań technicznych, tworzenia analiz, zestawień.
 2. obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
 3. utrzymywanie relacji biznesowych, w tym przesyłanie przez Wenteo Sp. z o.o. treści o charakterze informacji handlowych, informacji promocyjnych i marketingowych za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych i poczty elektronicznej po wyrażeniu przez Panią/Pana dobrowolnej zgody.

Podstawą prawną przetwarzania przez Wenteo Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych jest:

 1. podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Pani/Pan jest stroną;
 2. wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości).
 3. prawnie uzasadniony interes Wenteo Sp. z o.o. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
 4. wyraźna i dobrowolna zgoda Pani/Pana na przetwarzanie danych (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO) – w celu przesyłania do Pani/Pana informacji handlowych i marketingowych telefonicznie i drogą elektroniczną.

III ODBIORCY DANYCH

Wenteo Sp. z o.o. nigdy nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom, w tym żadnym organizacjom i instytucjom międzynarodowym. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone przez Wenteo Sp. z o.o. jedynie wybranym podmiotom, tzw. Podmiotom Przetwarzającym, aby odpowiednio wykonać zawarte z Panią/Panem umowy. Powierzenie danych Podmiotom Przetwarzającym następuje wyłącznie w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, zgodnie z wymogami wskazanymi w art. 28 ust. 3 RODO., np. firma prowadząca usługi księgowo-podatkowe, kadrowe, prawne, windykacyjne, archiwizacji, nadzorujące zabezpieczenia w systemach IT, kurierskie. Wenteo Sp. z o.o. korzysta wyłącznie z usług takich Podmiotów Przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi niniejszego rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

IV OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przechowujemy przez okres:

 • obowiązywania umowy,
 • do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy,
 • do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa,
 • do czasu odwołania zgody

V TWOJE PRAWA

Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu – sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację i wysłać na adres siedziby Wenteo Sp. z o.o. z dopiskiem „ADMINISTRATOR” lub poczty elektronicznej: rodo@wenteo.pl,
 • prawo do cofnięcia zgody

VI PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

VII INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, o której mowa w pkt II a. i pkt II b. powyżej. Odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu przesyłania do Pani/Pana informacji handlowych i marketingowych telefonicznie i drogą elektroniczną (pkt II c) ma charakter dobrowolny (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO).