Ogólne warunki sprzedaży

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej „OWS”, określają zasady zawierania wszelkich umów sprzedaży Produktów oferowanych przez Wenteo Sp. z o.o., w tym za pośrednictwem internetowej Platformy B2B.
 2. Terminy użyte w OWS oznaczają:
  • Sprzedawca lub Wenteo – Wenteo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Grunwaldzkiej 62, z oddziałem w Koninie przy ul Zakładowej 11, z oddziałem w Kłodzie 7E k./Leszna, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 0000404390, posiadającą REGON 301987602, NIP: 6222779553, kapitał zakładowy: 400.000 PLN;
  • Kupujący – osoba fizyczna lub prawna prowadząca aktywnie działalność gospodarczą w branży instalacyjnej, budowlanej lub handlowej, której zakupy mają charakter zawodowy w celu dalszej odsprzedaży, której działalność nie szkodzi interesom Wenteo. W imieniu osób fizycznych i prawnych wszelkie czynności związane z procesem zakupów w Wenteo mogą wykonywać wyłącznie osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów. Wenteo nie prowadzi sprzedaży detalicznej, dlatego nie obsługuje klientów detalicznych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej.
  • Strony – Sprzedawca i Kupujący;
  • Platforma B2B – strona internetowa do której dostęp jest ograniczony, która służy do robienia zakupów przez firmy instalacyjne z branży HVACR i OZE. Do pełnego korzystania z usług Platformy Klient powinien korzystać z systemu teleinformatycznego spełniającego co najmniej następujące kryteria: dostęp do łącza internetowego, przeglądarka internetowa, która powinna akceptować pliki „cookie”, przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript.
  • Produkty magazynowe – produkty, które Wenteo zwyczajowo utrzymuje na stanie magazynowym;
  • Produkty niemagazynowe – produkty, które Wenteo zwyczajowo nie utrzymuje na stanie magazynowym (są sprowadzane lub produkowane na specjalne Zamówienie);
  • Zamówienie – ustne lub pisemne wyrażenie woli dokonania zakupu przez Kupującego skierowane do Sprzedającego, w którym ustalony zostaje przedmiot Umowy;
  • Rozładunek – usługa polegająca na zdjęciu produktów z auta dostawczego bezpośrednio na poziom ziemi i przeniesienie na odległość do 3m od auta dostawczego;
  • Produkt ciężki – produkt o wadze powyżej 30kg;
  • Produkt ponadgabarytowy – produkt o długości boku powyżej 2mb, lub o dużej objętości;
  • Umowa – porozumienie zawierane przez Strony, celem dokonania odpowiednio zakupu/sprzedaży;
  • Dostawa – udostępnienie zamówionych produktów Kupującemu na wcześniej uzgodnionych warunkach;
  • Promocja – sprzedaż produktu oznaczonego jako „Promocja” dokonywana jest wg niestandardowych cen lub innych warunków sprzedaży. Promocyjna sprzedaż towarów realizowana jest w oznaczonym okresie, według kolejności dokonania zamówień na te produkty i obowiązuje aż do zakończenia okresu trwania promocji, lub wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży;
  • Cena – cena produktu oznaczona jest w jego opisie. Cena może być podawana w PLN, lub w walucie USD lub EUR. Cena w walucie oznacza, że w dniu sprzedaży cena ofertowa zostanie przewalutowana według aktualnego kursu sprzedaży walut NBP; standardowo cena podawana jest w wartości netto bez podatku Vat;
  • Cena na platformie B2B – wszystkie ceny oferowane na platformie B2B podawane są w PLN i w wartości netto;
 3. OWS udostępniane są Kupującym w formie pisemnej w siedzibie lub oddziale Wenteo, a także w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.wenteo.pl.
 4. OWS stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Strony. W przypadku rozbieżności, pisemne ustalenia Stron i potwierdzenie zamówienia mają pierwszeństwo przed OWS.

§ 2. Katalogi i cenniki

 1. Informacje zamieszczone na stronach internetowych oraz w katalogach, cennikach i prospektach (w tym informacje o wymiarach, masie, kształcie, odcieniach kolorów), mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania zamówień.
 2. Wenteo zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian oferowanego asortymentu oraz do błędów w druku.
 3. Prezentowane przez Sprzedawcę w ramach platformy B2B produkty, oznaczone ceną nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w szczególności prezentacja produktów w ramach platformy B2B nie jest jednoznaczna z dostępnością produktów w odpowiedniej, do ewentualnych składanych zamówień ilości w magazynie Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń ilościowych, lub wartościowych produktów udostępnianych do złożenia zamówienia. Kupujący wypełniając formularz zamówienia, składa ofertę zakupu produktu oferowanego przez Sprzedawcę.

§ 3. Rejestracja Kupującego na platformie B2B

 1. Korzystanie z platformy B2B jest dobrowolne i ograniczone – tylko dla firm instalacyjnych.
 2. Zamówienia na platformie B2B mogą być składane wyłącznie przez Kupujących posiadających swoje indywidualne konto na platformie B2B.
 3. Kupujący, chcąc uzyskać indywidualne, preferencyjne warunki handlowe, powinien zarejestrować się na platformie B2B i podać kluczowe dla siebie grupy produktów.
 4. Rejestracja do Indywidualnego Konta Klienta oraz przydzielenie indywidualnych warunków handlowo – finansowych następuje po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie https://b2b.wenteo.pl/signup
 5. Przydzielenie dostępu do platformy B2B trwa do 3 dni roboczych.
 6. W formularzu Kupujący powinien wskazać następujące dane:
  • imię i nazwisko, 
  • nazwę firmy,
  • adres siedziby,
  • kod pocztowy
  • Znak UDT – numer uprawnień F-gazowych (opcja – jeśli posiada i chce kupować klimatyzatory lub pompy ciepła)
  • adres własny e-mail,
  • numer NIP,
  • miejscowość
  • numer telefonu, 
  • zaznaczyć grupy produktów, które chce kupować
  • odpowiedzieć: kim jest? (instalatorem, firmą budowlaną, firmą handlową, inną firmą)
  • zaakceptować zgodę na e-fakturę (opcja),
  • adres e-mail do wysyłki faktur drogą elektroniczną (opcja),
  • zaakceptować Ogólne Warunki Sprzedaży,
  • zaakceptować zgodę marketingową na przesyłanie informacji marketingowych (opcja).
 1. Niezwłocznie po każdej zmianie danych, Klient powinien dokonać ich aktualizacji.  Po zmianie danych przez Klienta jego Opiekun Handlowy dokonuje ich weryfikacji i akceptacji w ciągu 24 godzin.
 2. Za pomocą Indywidualnego Konta Klienta, Kupujący ma możliwość: 
  • o składać zamówienia (7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę)
  • przeglądać Koszyki Zamówień,
  • sprawdzać aktualne promocje i wyprzedaże,
  • sprawdzać status oraz historię zamówień,
  • przeglądać wystawione dokumenty dotyczące sprzedaży,
  • zgłaszać reklamacje
 1. Wenteo zastrzega sobie możliwość usunięcia konta na B2B w przypadku braku logowania do konta w okresie 6 miesięcy.

§ 4. Zamówienia

 1. W celu zawarcia Umowy Kupujący składa do Wenteo Zamówienie.
 2. Zamówienie może być złożone:
  • ustnie, ale tylko na produkty magazynowe;
  • pisemnie: e-mailem, osobiście w oddziale firmy, przez platformę B2B;
 1. Składając Zamówienie Kupujący tym samym potwierdza, iż zna i akceptuje niniejsze OWS.
 2. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono.
 3. Zamówienie może zostać złożone jako:
  • oświadczenie woli o akceptacji oferty handlowej,
  • zamówienie pisemne, wtedy Wenteo potwierdzi warunki zamówienia,
  • wysłanie koszyka z zakupami na platformie B2B.
 1. Złożenie zamówienia na platformie B2B następuje poprzez wykonanie następujących czynności: 
  • umieszczenie zamawianego towaru w koszyku zakupów i określenie jego ilości,
  • potwierdzenie, ewentualnie zmianę danych Klienta,
  • dokonanie wyboru miejsca dostawy,
  • dokonanie wyboru sposobu transportu, 
  • potwierdzenie złożenia zamówienia.
 1. Wenteo zobowiązuje się na rozpatrzenie zamówienia w terminie 24 godzin w dni robocze.
 2. Sprzedawca będzie uwzględniał zaproponowane przez Kupującego terminy dostawy zależnie od dostępności produktów. Jeżeli jakiekolwiek zamówione produkty nie będą mogły być dostarczone w proponowanym przez Kupującego terminie, Sprzedawca w potwierdzeniu zamówienia określi termin dostawy produktów lub poszczególnych partii produktów.
 3. Realizacja zamówień przez platformę B2B możliwa jest wyłącznie dla zarejestrowanych na platformie Kupujących.
 4. Zamówienie złożone na platformie B2B jest automatycznie potwierdzane w mailu wysyłanym do osoby składającej zamówienie.
 5. Jeśli zamówienie wymaga potwierdzenia dodatkowych warunków, to Wenteo potwierdza takie warunki w ciągu 24 godzin, wysyłając mail do osoby składającej zamówienie.
 6. Jeśli uruchomienie zamówienia jest uwarunkowane dokonaniem przedpłaty, to wtedy Wenteo, w ciągu 24 godzin wyśle osobie składającej zamówienie fakturę PROFORMA.
 7. W przypadku wystąpienia niejasności, co do treści złożonego zamówienia dotyczących (w szczególności danych Kupującego, danych towaru, dostępności towaru), Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu ich wyjaśnienia. W przypadku braku uzyskania od Kupującego wyjaśnień Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, o czym zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Kupującego.
 8. Informacja potwierdzająca możliwość zrealizowania zamówienia wraz z transportem w całości, stanowi przyjęcie zamówienia od Kupującego przez Sprzedawcę i zawarcie umowy sprzedaży.
 9. Informacja wskazująca na brak możliwości zrealizowania całości zamówienia lub transportu, zgodnie z zamówieniem Kupującego, będzie skutkowała wskazaniem przez Sprzedawcę możliwego zakresu realizacji zamówienia Kupującego i realizacji transportu. Akceptacja przez Kupującego wskazanych warunków będzie stanowiła przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę i zawarcie umowy sprzedaży.
 10. Zamówienia na platformie B2B, złożone i potwierdzone do godziny 11.00 będą realizowane w ciągu 24 godzin i jeśli to możliwe, jeszcze w tym samym dniu zamówiony towar zostanie wysłany kurierem lub zostanie przygotowany do dostawy, która nastąpi w następnym dniu roboczym lub w innym uzgodnionym z Kupującym.
 11. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.

§ 5. Metody płatności

 1. Kupujący, składając zamówienie może wybrać następujące metody płatności:
  • przelew bankowy z odroczoną płatnością (jeśli Kupujący posiada nadany limit kupiecki),
  • przedpłata na konto Sprzedawcy,
  • płatność kartą w siedzibie i oddziale Wenteo,
  • gotówka w siedzibie i oddziale Wenteo,

§ 6. Dostawa produktów

 1. Produkty magazynowe, o ile sprzedaż nie odbywa się na platformie B2B lub Strony nie umówiły się inaczej, są sprzedawane z odbiorem własnym z magazynu Wenteo.  
 2. Produkty niemagazynowe, o ile sprzedaż nie odbywa się na platformie B2B lub jeśli Strony nie umówiły się inaczej, są sprzedawane z dostawą na koszt Kupującego, przy czym miejscem odbioru może być magazyn Wenteo lub adres wskazany przy zamówieniu. 
 3. Ryzyko związane z produktem (w tym uszkodzenia lub utraty) przechodzi na Kupującego z chwilą wydania produktu przewoźnikowi lub innej osobie wyznaczonej przez Kupującego. Koszt transportu (wynagrodzenie przewoźnika) ponosi Kupujący. Gdy Kupujący nie wskaże przewoźnika najpóźniej na 3 dni przed datą ustalonej dostawy, Kupujący zleca tym samym Sprzedającemu wykonanie usługi transportowej, za którą należny jest Sprzedającemu zwrot kosztów transportu. 
 4. Wenteo organizuje codzienne trasy transportowe w strefie o promieniu do 150km od Ostrowa Wielkopolskiego. Koszt transportu w Strefie +150 uzgadniany jest indywidualnie i wynosi nie więcej niż alternatywny koszt tej samej przesyłki firmą kurierską.  
 5. Koszt przesyłek kurierskich wynosi: 
  1. paczka standardowa do 31 kg o wymiarach maks. 60x60x50cm – 15 zł netto, 
  2. paczka niestandardowa do 31 kg (zależnie od rozmiaru) – 30 zł netto 
  3. półpaleta 60cm x 80cm wys. max 1,5m – 60zł netto 
  4. paleta standardowa 120cm x 80cm wys. max 2,2m – 85zł netto 
  5. paleta niestandardowa 120cm x 120cm wys. max 2,2m – 100zł netto 
  6. paleta niestandardowa 220cm x 120cm wys. max 1,5m – 180zł netto 
 6. Koszt transportu autem dostawczym o wymiarach 5,0×2,2×2,4m i o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5T w przypadku indywidualnej dostawy na terenie całej Polski, uzgadniany jest indywidualnie. 
 7. Kupujący ma możliwość zapłaty za transport w obniżonej cenie na indywidualne zapytanie. 
 8. Kupujący otrzymuje transport promocyjny o wartości 1zł netto na terenie całego kraju jeśli spełnia jednocześnie wszystkie warunki:
  1. zrobi zakupy na platformie B2B,
  2. wartość zakupu wyniesie minimum 5000zł netto,
  3. transport nie zawiera Produktów ponadgabarytowych.
 9. Standardowo Wenteo dostarcza własnym lub wynajętym transportem różne Produkty bez rozładunku, w tym produkty ciężkie o wadze powyżej 30kg i ponadgabarytowe o długości powyżej 2mb i często nie posiada możliwości samodzielnego rozładunku auta dostawczego przez kierowcę. Kupujący odpowiada za rozładunek zamówionych produktów ciężkich i ponadgabarytowych z auta dostawczego. Wenteo informuje Kupującego o dacie i przybliżonej godzinie dostawy. W przypadku braku możliwości rozładunku z winy Kupującego, transport zostanie wycofany na jego koszt. 
 10. Kupujący na wyraźne życzenie może zamówić dostawę produktów ciężkich i ponadgabarytowych wraz z rozładunkiem. W takim przypadku Wenteo złoży ofertę na transport z rozładunkiem. Koszt takiej usługi Strony uzgodnią indywidualnie. 
 11. Zamówione produkty podlegają obowiązkowi odbioru w terminie 14 dni od powiadomienia i zapłaty, oraz zwyczajowo nie podlegają zwrotowi. Zwrot towaru jest możliwy tylko za zgodą Sprzedawcy. 
 12. Produkt, który nie może być dostarczony Kupującemu z przyczyn leżących po stronie Kupującego w ustalonym czasie lub nie został odebrany przez Kupującego będzie przechowywany przez Sprzedawcę na koszt i ryzyko Kupującego. W takim przypadku Sprzedający wyznaczy Kupującemu dodatkowy termin 14 dniowy na odbiór towaru. Z upływem tego terminu Strony zawierają umowę przechowania na czas nieokreślony, z tytułu której Sprzedawcy należne będzie wynagrodzenie za przechowanie Produktów w kwocie 0,5% wartości brutto zamówienia za każdy dzień trwania umowy przechowania. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć umowę przechowania produktów za 7 dniowym terminem wypowiedzenia, żądać odbioru produktów, wystawić fakturę i żądać zapłaty, naliczyć lub odstąpić od naliczania opłaty za przechowywanie. 
 13. Produkty wydawane są Kupującemu na podstawie dokumentu WZ wystawianego przez Sprzedającego lub listu przewozowego. 
 14. W momencie odbioru produktu, Kupujący jest zobowiązany do dokładnego zbadania produktu pod kątem ilości i jakości oraz możliwych do stwierdzenia wad (np. wgnieceń i innych uszkodzeń mechanicznych). Produkt należy sprawdzić dokonując oględzin nie tylko opakowania, ale również jego zawartości i zgodności z zamówieniem. Poświadczenie odbioru produktu na dokumencie WZ jest potwierdzeniem prawidłowości spełnienia świadczenia przez Sprzedającego i jest równoznaczny z akceptacją ilości i jakości wydanych Produktów i potwierdzenia ich zgodności z dokumentem WZ. Reklamacje po podpisaniu dokumentu WZ nie będą akceptowane. 
 15. Przy dostawie produktów Kupujący jest zobowiązany przeliczyć i zweryfikować jakość produktów. W przypadku braków lub uszkodzeń okoliczność tą Kupujący jest zobowiązany opisać w obecności przewoźnika i sporządzić protokół braków/zniszczenia i na jego podstawie złożyć reklamację bezpośrednio u przewoźnika, do wiadomości Wenteo. 
 16. Kupujący zapewni w miejscu i terminie dostawy obecność osoby upoważnionej do przyjęcia dostawy w jego imieniu, przy czym odmowa przyjęcia Produktów lub nieobecność osoby upoważnionej nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za produkty i usługę transportową. 
 17. Wenteo zobowiązuje się dołożyć staranności, aby zamówione produkty zostały dostarczone Kupującemu bez opóźnienia. Opóźnienia w dostawie produktów o mniej niż 10 dni nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń Kupującego wobec Wenteo, w szczególności roszczeń o odszkodowanie, bądź o odstąpienie od umowy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie powstałe z winy przewoźnika lub z winy dostawcy produktów do Wenteo lub producenta produktów. 
 18. Wenteo ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Kupującego o zdarzeniach, które spowodowały niemożność realizacji dostawy. 
 19. W przypadku istnienia po stronie Kupującego przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności bądź w razie posiadania przez Wenteo informacji o pogorszeniu się sytuacji finansowej Kupującego, w sposób mogący negatywnie wpłynąć na wykonanie zobowiązań Kupującego wynikających z zawartej z Wenteo umowy, realizacja kolejnych zamówień może zostać wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności bądź zabezpieczenia płatności w sposób uzgodniony odrębnie przez Strony. 
 20. Dostawy produktów realizowane są wyłącznie na trenie kraju, wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku. 

§ 7. Ceny i warunki płatności

 1. Ceny produktów w cennikach i katalogach są podawane w PLN, w EUR, lub w USD i są cenami netto. Cenniki i katalogi nie stanowią oferty i mają wyłącznie znaczenie informacyjne.
 2. Wenteo zastrzega, że mogą istnieć różnice między cenami w cenniku, a faktycznym aktualnym poziomem cen obowiązujących. W wypadku różnic Wenteo niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego po otrzymaniu zamówienia.
 3. Ceny pojawiające się w walucie obcej są przeliczane przy wystawianiu faktury według kursu sprzedaży Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu wystawienia faktury.
 4. Warunki płatności ustalane są indywidualnie w zależności od historii współpracy i warunków handlowych, jakie dana firma posiada w Wenteo.
 5. W przypadku opóźnienia płatności wstrzymywana jest przelewowa forma płatności. Za opóźnienie w płatności Wenteo jest upoważniony do naliczenia odsetek w wysokości ustawowej, jak również do obciążenia Klienta pełną kwotą kosztów dochodzenia zapłaty należności, w tym w szczególności kosztami windykacji, wezwań oraz kosztami sądowymi i urzędowymi.
 6. W przypadku, gdy Kupujący jest w posiadaniu dokumentów zwalniających go od cła i podatku od towarów i usług, ma on obowiązek przekazać takie dokumenty Sprzedającemu w dniu złożenia zamówienia – niedopełnienie tego obowiązku zwalnia Sprzedającego z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
 7. W przypadku zamówień produktów niestandardowych, importowanych i/lub produkowanych na indywidualne zamówienie Kupującego lub produktów typowych w dużych ilościach przekraczających standardowe stany magazynowane Sprzedającego, Kupujący wpłaci Sprzedającemu zaliczkę w wysokości 30% wartości zamówienia brutto. W takim wypadku podany termin realizacji dostawy liczony jest od daty otrzymania pełnej kwoty zaliczki przez Wenteo.
 8. O ile Strony nie ustaliły inaczej, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za produkty oraz opłaty logistycznej przed datą dostawy produktów.
 9. Kupujący, który dokonuje pierwszego zamówienia w Wenteo, zobowiązany jest do zapłaty gotówką, kartą bankową lub przelewem przed odbiorem produktów. Istnieje możliwość udzielenia kredytu kupieckiego z odroczoną płatnością. Warunki odroczonej płatności Strony uzgodnią indywidualnie.
 10. Przed przyznaniem Kupującemu kredytu kupieckiego oraz terminu płatności, Sprzedawca może wystąpić do Kupującego o przedstawienie dokumentów finansowych potwierdzających kondycję finansową Kupującego lub zlecić weryfikację zdolności płatniczej Kupującego niezależnej wywiadowni gospodarczej lub ubezpieczycielowi. W przypadku wątpliwości, co do rzetelności płatniczej Kupującego, Sprzedawca może odmówić realizacji zamówień z odroczonym terminem płatności.
 11. Wszystkie transakcje obejmujące odroczenie w terminie płatności Wenteo są ubezpieczone w firmie ubezpieczeniowej. W związku z tym istnieje możliwość dodatkowych wymagań w stosunku do Kupujących, którzy posiadają w Wenteo limit kredytowy (udostępnienia dodatkowych dokumentów). W razie odmowy udostępnienia lub braku odpowiednich dokumentów Wenteo zastrzega sobie możliwość obniżenia limitu kredytowego lub jego anulowanie, a także zabezpieczenia płatności. Wenteo nie ma wpływu na ocenę zdolności kredytowej przez firmę ubezpieczeniową. Warunki płatności mogą ulec zmianie również ze względu na zaległości w płatnościach lub otrzymanie informacji odnośnie Kupującego od firmy ubezpieczeniowej.
 12. Jeżeli Kupujący opóźnia się z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, Wenteo ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych. Postanowieniem niniejszym uchyla się uprawnienia Kupującego (dłużnika), o którym mowa w art. 451 §1 Kodeksu Cywilnego. Jednocześnie Wenteo zastrzega sobie prawo dokonania kompensaty z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 13. Z tytułu usługi przechowania, Wenteo wystawi fakturę na należne wynagrodzenie, o którym mowa w §4.6 OWS, w terminie 7 dni od daty zakończenia każdego miesiąca wykonywania usługi.

§ 8. Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu zamówienia, w terminie 24 godzin Klient otrzyma informację drogą mailową, a w razie konieczności informację telefoniczną dotyczącą:
  • zakresu, w jakim może zostać zrealizowane złożone przez Klienta zamówienie, 
  • terminu realizacji zamówienia,
  • kosztu dostawy,
  • fakturę pro-forma, jeśli formą płatności jest przedpłata.
 2. Przy realizacji zamówień na towary o nietypowym wykonaniu zawsze dopytujemy o szczegóły wykonania takie jak wysokość skrzynek, kolor nawiewników, izolacja, montaż, rodzaj podejścia, wymiar podejścia itp. Jednak, gdyby klient nie określił np. typu montażu to
 3. Po zapoznaniu się z warunkami zamówienia Klient zobowiązany jest w terminie 24 godzin potwierdzić Sprzedawcy zgodę na realizację zamówienia
 4. W przypadku braku możliwości otrzymania zgody na realizację zamówienia od Klienta w terminie 48 godzin, Sprzedawca może anulować zamówienie.
 5. Zamówienia złożone i potwierdzone na platformie B2B do godziny 11.00 mogą zostać przyjęte do realizacji jeszcze tego samego dnia. W tym samym dniu zamówiony towar zostanie wysłany kurierem lub zostanie przygotowany do dostawy, która nastąpi w kolejnym dniu roboczym, lub innym uzgodnionym z klientem.

§ 9. Jakość, gwarancja

 1. Przed złożeniem zamówienia, na podstawie otrzymanej oferty handlowej, Kupujący zobowiązany jest zweryfikować parametry i ilość zaproponowanych produktów z założeniami projektowymi.
 2. Wenteo udziela Kupującemu na sprzedane produkty gwarancji jakości zgodnie z warunkami zapisanymi w karcie gwarancyjnej producenta. W ramach gwarancji Wenteo zapewnia wymianę uszkodzonych elementów lub wymianę produktu, przy czym wybór świadczenia przysługuje producentom dającym gwarancję.
 3. W wypadku rozbieżności między zapisami OWS i zapisami w Karcie Gwarancyjnej, obowiązują zapisy Karty Gwarancyjnej.
 4. Sprzedający nie odpowiada za wady produktu wynikłe z powodu:
  • uszkodzeń lub niewłaściwej pracy wynikającej z błędów popełnionych podczas montażu, w tym niedbałego wykonania instalacji lub niedbałego montażu produktu, w tym niezgodnego ze schematem podłączenia produktu lub podłączenia produktu bez wymaganych zabezpieczeń elektrycznych,
  • niewłaściwego funkcjonowania produktu wskutek użytkowania niezgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji,
  • zwykłego zużycia produktu,
  • wykorzystania produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem,
  • napraw, konserwacji lub obsługi wykonanej przez osoby nieupoważnione,
  • błędnych założeń projektowych lub projektu,
  • braku należytej konserwacji oraz okresowych przeglądów produktu,
  • przechowywania produktów w niewłaściwych warunkach,
  • skutków zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które Wenteo nie odpowiada (np. uszkodzeń w czasie transportu, uderzenia pioruna, uszkodzeń mechanicznych, przepięć sieci elektrycznej),
  • inne naruszenia opisane w Karcie Gwarancyjnej.
 1. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku, w którym dokonano jakichkolwiek zmian i modyfikacji w produkcie.
 2. Materiały eksploatacyjne do produktu nie są objęte gwarancją.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i koszty poniesione przez Kupującego oraz osoby trzecie powstałe na skutek istnienia wad w okresie gwarancyjnym, ograniczając swoją odpowiedzialność wyłącznie do samego produktu.
 4. Części uzyskane przy naprawie w ramach gwarancji przechodzą na własność Sprzedającego.
 5. Kupujący jest zobowiązany pokryć koszty Wenteo podniesione wskutek nieuzasadnionej reklamacji. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę VAT z tytułu poniesionych w związku z taką reklamacją kosztów (ekspertyzy, przesyłki, dojazdy itp.).
 6. W przypadku nieuzasadnionego przyjazdu serwisu Kupujący zobowiązuje się do pokrycia kosztów przejazdu serwisu zgodnie z cennikiem usług serwisowych producentów lub Wenteo.

§ 10. Reklamacje i zwroty

 1. Zwrot produktów magazynowych jest możliwy pod warunkiem, że produkty:
  • nie noszą znamion użytkowania,
  • posiadają oryginalne opakowanie,
  • są czyste,
 1. Po przyjęciu przez Wenteo zamówienia na produkty niemagazynowe, jego cofnięcie zwyczajowo nie jest możliwe. Wynika to z warunków Dostawców, którzy często nie przyjmują zwrotów. Jeśli Producent przyjmie zwrot lub wstrzyma dostawę zamówionego produktu, to Wenteo deklaruje przyjęcie anulowania takiego zamówienia.
 2. W przypadku Dostawy wszelkie rozbieżności między dokumentacją, a stanem faktycznym lub uszkodzenia Kupujący zobowiązany jest zgłosić nie później niż do 3 dni roboczych po otrzymaniu produktów od przewoźnika lub od osoby dokonującej transport. Po tym terminie Wenteo uznaje, że przesyłka jest zgodna z dokumentem WZ i Umową (nie dotyczy to wad ukrytych). Reklamacje dotyczące stanu lub ilości produktów dostarczone Wenteo po upływie 3 dni od dostawy nie będą uwzględniane.
 3. W wypadku uszkodzenia produktów w czasie transportu – Kupujący zabezpieczy uszkodzony produkt i umożliwi jego oględziny przez przewoźnika, Sprzedającego lub ich ubezpieczycieli.
 4. Przyczyną reklamacji produktu może być w szczególności:
  • niezgodność towaru z treścią zamówienia, 
  • jego wada techniczna lub uszkodzenie.
 1. Zgłoszenia reklamacyjne wraz z wymaganymi dokumentami można składać za pośrednictwem Indywidualnego Konta Klienta za pomocą znajdującego się tam formularza reklamacyjnego, bądź w formie mailowej lub osobiście.
 2. Zgłoszenie musi zawierać: 
  • dane osoby kontaktowej Klienta, 
  • nazwę reklamowanego produktu wraz z numerem seryjnym,
  • numer zamówienia, datę dostawy, nr faktury/WZ,
  • opis odchylenia (rozbieżność jakościowa lub ilościowa),
  • inne dane wymagane przez Producenta
 1. Zgłoszenie reklamacyjne należy przesłać niezwłocznie po otrzymaniu dostawy, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty przyjęcia przesyłki. Sprzedawca dokonuje rejestracji reklamacji wg daty wpływu pisma.
 2. Niezwłocznie – najpóźniej w ciągu 14 dni od daty wpływu kompletnej reklamacji Kupujący zostanie poinformowany w formie elektronicznej o tym czy reklamacja została uznana i o sposobie jej załatwienia na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 3. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za dostarczony Produkt bądź za jego część, a także opłaty logistycznej.
 4. Na zwrot produktów Kupujący musi wcześniej otrzymać pisemną zgodę Wenteo.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 2. Niniejsze OWS wyłączają stosowanie postanowień Konwencji Wiedeńskiej z dnia 11 kwietnia 1980 roku o międzynarodowej sprzedaży towarów.
 3. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Wenteo o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych umowach lub innych porozumieniach, uważane są za skuteczne.
 4. Wenteo i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi OWS. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Wenteo według stanu na dzień wytoczenia powództwa, przy czym umowne ustalenie właściwości sądu nie ma zastosowania do umów zawartych z Konsumentami.
 5. Kupujący nie będzie miał prawa do przeniesienia swych praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez uprzedniej pisemnej zgody Wenteo.
 6. Wenteo zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych OWS. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej www.wenteo.pl.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej „OWS”, określają zasady zawierania umów sprzedaży Produktów oferowanych przez Wenteo Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim.
 2. Terminy użyte w OWS oznaczają:
  -Sprzedający lub Wenteo – Wenteo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Grunwaldzkiej 62, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 0000404390, posiadającą REGON 301987602, NIP: 6222779553, kapitał zakładowy: 400.000 PLN;
  -Kupujący lub Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub prawna, będąca czynnym płatnikiem podatku VAT;
  -Strony – Sprzedający i Kupujący;
  -Produkty standardowe – Produkty, które Wenteo zwyczajowo utrzymuje na stanie magazynowym;
  -Produkty niestandardowe – Produkty, które Wenteo zwyczajowo nie utrzymuje na stanie magazynowym (są sprowadzane lub produkowane na specjalne Zamówienie);
  -Zamówienie – ustne lub pisemne wyrażenie woli dokonania zakupu przez Kupującego skierowane do Sprzedającego, w którym ustalony zostaje przedmiot Umowy;
  -Rozładunek – usługa polegająca na zdjęciu Produktów z auta dostawczego bezpośrednio na poziom ziemi i przeniesienie na odległość do 3m od auta dostawczego;
  -Produkt ciężki – Produkt o wadze powyżej 30kg;
  -Produkt ponadgabarytowy – Produkt o długości boku powyżej 2mb;
  -Umowa – porozumienie zawierane przez Strony, celem dokonania odpowiednio zakupu/sprzedaży, w wyniku potwierdzenia Zamówienia;
  -Dostawa – udostępnienie zamówionych Produktów Kupującemu na wcześniej uzgodnionych warunkach.
 3. OWS udostępniane są nabywcom w formie pisemnej w siedzibie Wenteo, a także w wersji elektronicznej na stronie internetowej
  www.wenteo.pl.
 4. OWS stanowią integralną część Umów sprzedaży zawieranych przez Strony. W przypadku rozbieżności, pisemne ustalenia Stron i
  potwierdzenie Zamówienia mają pierwszeństwo przed OWS.

§ 2. Katalogi i cenniki

 1. Informacje zamieszczone na stronach internetowych oraz w katalogach, cennikach i prospektach (w tym informacje o wymiarach, masie, kształcie, odcieniach kolorów), mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania Zamówień.
 2. Wenteo zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian oferowanego asortymentu oraz do błędów w druku.

§ 3. Procedura zawierania Umów

 1. Sprzedaż Produktów następuje na podstawie Umowy zawartej przez Strony.
 2. Wenteo ofertuje Produkty standardowe (które utrzymuje na stanie magazynowym) i niestandardowe (na specjalne Zamówienie). Warunki sprzedaży i Dostaw Produktów niestandardowych są indywidualnie określane przez Strony.
 3. W celu zawarcia Umowy Kupujący wysyła do Wenteo Zamówienie.
 4. Zamówienie na Produkty standardowe może być złożone przedstawicielowi Wenteo ustnie, a także na piśmie, osobiście w siedzibie firmy lub pocztą elektroniczną na adresy wskazane na stronie internetowej.
 5. Zamówienie na Produkty niestandardowe musi być złożone wyłącznie w formie pisemnej.
 6. Składając Zamówienie Kupujący tym samym potwierdza, iż zna i akceptuje niniejsze OWS.
 7. Wenteo zobowiązuje się na rozpatrzenie Zamówienia w terminie 24 godzin w dni robocze i wysłanie Kupującemu warunków Umowy.
 8. Kupujący po zapoznaniu się z warunkami Umowy przesyła e-mailem do Wenteo akceptację warunków Umowy.
 9. Od momentu otrzymania przez Wenteo akceptacji warunków Umowy cofnięcie Zamówienia nie jest możliwe.
 10. Sprzedający będzie uwzględniał zaproponowane przez Kupującego terminy Dostawy zależnie od dostępności Produktów w magazynie. Jeżeli jakiekolwiek zamówione Produkty nie mogą być dostarczone w proponowanym przez Kupującego terminie, Sprzedający w potwierdzeniu Zamówienia określa termin/terminy dostawy Produktów lub poszczególnych partii Produktów.

§ 4. Dostawa produktów

 1. Produkty standardowe, o ile Strony nie umówiły się inaczej, są sprzedawane z magazynu w Ostrowie Wielkopolskim. Kupujący jest
  zobowiązany odebrać na własny koszt Produkty z magazynu w ustalonym dniu Dostawy. Sprzedający ma wyłącznie obowiązek przygotowania Produktu do wydania Kupującemu w magazynie. Ryzyko związane z Produktem (w tym uszkodzenia lub utraty) przechodzi na Kupującego z chwilą wydania Produktu, a w wypadku gdy Kupujący nie wywiąże się z obowiązku odbioru Produktu, z chwilą gdy Produkt został przygotowany do wydania, nie wcześniej jednak niż w ustalonym dniu Dostawy. Koszty załadowania Produktu i jego dalszego transportu ponosi Kupujący. Odbiór własny z magazynu Wenteo możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 7.00-16.00.
 2. Produkty niestandardowe, jeśli przy Zamówieniu Strony nie umówiły się inaczej, są sprzedawane z Dostawą na koszt Zamawiającego, przy czym miejscem odbioru może być siedziba Wenteo lub adres wskazany przy Zamówieniu. Ryzyko związane z Produktem (w tym uszkodzenia lub utraty) przechodzi na Kupującego z chwilą wydania Produktu przewoźnikowi lub innej osobie wyznaczonej przez Kupującego. Koszt transportu (wynagrodzenie przewoźnika) ponosi Kupujący. Gdy Kupujący nie wskaże przewoźnika najpóźniej na 3 dni przed datą ustalonej Dostawy, Kupujący zleca tym samym Sprzedającemu wykonanie usługi transportowej, za którą należny jest Sprzedającemu zwrot kosztów transportu.
 3. Wenteo organizuje codzienne trasy transportowe w strefie o promieniu do 150km od Ostrowa Wielkopolskiego. Koszt transportu w Strefie Codziennych Dostaw uzgadniany jest indywidualnie i wynosi nie więcej niż alternatywny koszt tej samej przesyłki firmą kurierską. Koszt przesyłek kurierskich wynosi: paczka do 30 kg – 22zł netto, paleta – 150zł netto.
 4. Koszt transportu autem dostawczym o wymiarach 5,0×2,2×2,4m i o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5T w przypadku indywidualnej dostawy na terenie całej Polski, uzgadniany jest indywidualnie.
 5. Kupujący ma możliwość otrzymania promocyjnego transportu w obniżonej cenie na indywidualne zapytanie lub spełniając warunek zakupów o wartości powyżej 5000 PLN netto na internetowej platformie B2B.
 6. Wenteo dostarcza własnym lub wynajętym transportem różne Produkty, w tym Produkty ciężkie o wadze powyżej 30kg i ponadgabarytowe o długości powyżej 2mb i nie posiada możliwości samodzielnego rozładunku auta dostawczego przez kierowcę. Kupujący odpowiada za rozładunek zamówionych Produktów ciężkich i ponadgabarytowych z auta dostawczego. Wenteo informuje Kupującego o dacie i przybliżonej godzinie Dostawy. W przypadku braku możliwości rozładunku z winy Kupującego, transport zostanie wycofany na jego koszt.
 7. Kupujący na wyraźne życzenie może zamówić dostawę Produktów ciężkich i ponadgabarytowych wraz z Rozładunkiem. W takim przypadku Wenteo złoży ofertę na transport z Rozładunkiem. Koszt takiej usługi Strony uzgodnią indywidualnie.
 8. Produkt, który nie może być dostarczony Kupującemu z przyczyn leżących po stronie Kupującego w ustalonym czasie lub nie został odebrany przez Kupującego, będzie przechowywany przez Wenteo na koszt i ryzyko Kupującego. Z upływem tego dnia Strony zawierają umowę przechowania na czas nieokreślony, z tytułu której Wenteo należne będzie wynagrodzenie za przechowanie Produktów w kwocie 20% wartości brutto Zamówienia niezależnie od okresu trwania umowy przechowania. Wenteo ma prawo wypowiedzieć umowę przechowania Produktów za 7 dniowym terminem wypowiedzenia, żądać odbioru Produktów, wystawić fakturę i żądać zapłaty, naliczyć lub odstąpić od naliczania Opłaty Logistycznej.
 9. Produkty wydawane są Kupującemu na podstawie dokumentu WZ wystawianego przez Sprzedającego lub listu przewozowego.
 10. W momencie odbioru Produktu, Kupujący jest zobowiązany do dokładnego zbadania Produktu pod kątem ilości oraz jakości oraz możliwych do stwierdzenia wad (np. wgnieceń i innych uszkodzeń mechanicznych). Produkt należy sprawdzić dokonując oględzin nie tylko opakowania, ale również jego zawartości i zgodności z Zamówieniem. Poświadczenie odbioru Produktu na dokumencie WZ jest potwierdzeniem prawidłowości spełnienia świadczenia przez Sprzedającego i jest równoznaczny z akceptacją ilości i jakości wydanych Produktów i potwierdzenia ich zgodności z dokumentem WZ. Reklamacje po podpisaniu dokumentu WZ nie będą akceptowane.
 11. Przy Dostawie Produktów Kupujący jest zobowiązany przeliczyć i zweryfikować jakość Produktów. W przypadku braków lub uszkodzeń okoliczność tą Kupujący jest zobowiązany opisać w obecności Przewoźnika i sporządzić protokół braków/zniszczenia i na jego podstawie złożyć reklamację bezpośrednio u przewoźnika, do wiadomości Wenteo.
 12. Kupujący zapewni w miejscu i terminie Dostawy obecność osoby upoważnionej do przyjęcia Dostawy w jego imieniu, przy czym odmowa przyjęcia Produktów lub nieobecność osoby upoważnionej nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za Produkty i usługę transportową.
 13. W przypadku Dostawy wszelkie rozbieżności między dokumentacją, a stanem faktycznym lub uszkodzenia Kupujący zobowiązany jest zgłosić nie później niż do 3 dni roboczych po otrzymaniu Produktów od przewoźnika lub od osoby dokonującej transport. Po tym terminie Wenteo uznaje, że przesyłka jest zgodna z dokumentem WZ i Umową (nie dotyczy to wad ukrytych). Reklamacje dotyczące stanu lub ilości Produktów dostarczone Wenteo po upływie 3 dni od dostawy nie będą uwzględniane.
 14. W wypadku uszkodzenia Produktów w czasie transportu – Kupujący zabezpieczy uszkodzony Produkt i umożliwi jego oględziny przez przewoźnika, Sprzedającego lub ich ubezpieczycieli.
 15. Wenteo zobowiązuje się dołożyć staranności, aby zamówione Produkty zostały dostarczone Kupującemu bez opóźnienia. Opóźnienia w Dostawie Produktów o mniej niż 10 dni nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń Kupującego wobec Wenteo, w szczególności roszczeń o odszkodowanie, bądź o odstąpienie od Umowy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w Dostawie powstałe z winy przewoźnika lub z winy dostawcy Produktów do Wenteo lub producenta Produktów.
 16. Wenteo ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Kupującego o zdarzeniach, które spowodowały niemożność realizacji Dostawy.
 17. W przypadku istnienia po stronie Kupującego przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności bądź w razie posiadania przez Wenteo informacji o pogorszeniu się sytuacji finansowej Kupującego, w sposób mogący negatywnie wpłynąć na wykonanie zobowiązań Kupującego wynikających z zawartej z Wenteo Umowy, realizacja kolejnych Zamówień może zostać wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności bądź zabezpieczenia płatności w sposób uzgodniony odrębnie przez Strony.

§5. Ceny i warunki płatności

 1. Ceny Produktów w cennikach i katalogach są podawane w złotych polskich (PLN) lub w euro (EUR) i są cenami netto. Cenniki i katalogi nie stanowią oferty i mają wyłącznie znaczenie informacyjne.
 2. Wenteo zastrzega, że mogą istnieć różnice między cenami w cenniku, a faktycznym aktualnym poziomem cen obowiązujących. W wypadku różnic Wenteo niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego po otrzymaniu Zamówienia.
 3. Ceny pojawiające się w walucie obcej są przeliczane przy wystawianiu faktury według kursu sprzedaży Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu wystawienia faktury.
 4. Warunki płatności ustalane są indywidualnie w zależności od historii współpracy i warunków handlowych, jakie dana firma posiada w Wenteo.
 5. W przypadku opóźnienia płatności wstrzymywana jest przelewowa forma płatności. Za opóźnienie w płatności Wenteo jest upoważniony do naliczenia odsetek w wysokości ustawowej, jak również do obciążenia Klienta pełną kwotą kosztów dochodzenia zapłaty należności, w tym w szczególności kosztami windykacji, wezwań oraz kosztami sądowymi i urzędowymi.
 6. W przypadku, gdy Kupujący jest w posiadaniu dokumentów zwalniających go od cła i podatku od towarów i usług, ma on obowiązek przekazać takie dokumenty Sprzedającemu w dniu złożenia Zamówienia – niedopełnienie tego obowiązku zwalnia Sprzedającego z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
 7. W przypadku zamówień Produktów niestandardowych, importowanych i/lub produkowanych na indywidualne zamówienie Kupującego lub Produktów typowych w dużych ilościach przekraczających standardowe stany magazynowane Sprzedającego, Kupujący wpłaci Sprzedającemu zadatek w wysokości 30% wartości Zamówienia brutto. W takim wypadku podany termin realizacji Dostawy liczony jest od daty otrzymania pełnej kwoty zadatku przez Wenteo.
 8. O ile Strony nie ustaliły inaczej, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za Produkty oraz opłaty logistycznej przed datą Dostawy Produktów.
 9. Istnieją następujące możliwości dokonania płatności:
  a) płatność gotówką lub kartą bankową przy odbiorze (wyłącznie w przypadku odbiorów osobistych),
  b) przedpłata przelewem bankowym na wskazane konto prowadzone dla Wenteo,
  c) przelew w uzgodnionym terminie płatności zgodnym z wystawioną fakturą,
  d) inne uzgodnione przez Strony, w tym kompensata.
 10. Kupujący, który dokonuje pierwszego Zamówienia w Wenteo, zobowiązany jest do zapłaty gotówką, kartą bankową lub przelewem przed odbiorem Produktów. Istnieje możliwość udzielenia kredytu kupieckiego z odroczoną płatnością. Warunki odroczonej płatności Strony uzgodnią indywidualnie.
 11. Przed przyznaniem Kupującemu kredytu kupieckiego oraz terminu płatności, Sprzedający może wystąpić do Kupującego o przedstawienie dokumentów finansowych potwierdzających kondycję finansową Kupującego lub zlecić weryfikację zdolności płatniczej Kupującego niezależnej wywiadowni gospodarczej lub ubezpieczycielowi. W przypadku wątpliwości, co do rzetelności płatniczej Kupującego, Sprzedający może odmówić realizacji Zamówień z odroczonym terminem płatności.
 12. Wszystkie transakcje obejmujące odroczenie w terminie płatności Wenteo są ubezpieczone w firmie ubezpieczeniowej. W związku z tym istnieje możliwość dodatkowych wymagań w stosunku do Kupujących, którzy posiadają w Wenteo limit kredytowy (udostępnienia dodatkowych dokumentów). W razie odmowy udostępnienia lub braku odpowiednich dokumentów Wenteo zastrzega sobie możliwość obniżenia limitu kredytowego lub jego anulowanie, a także zabezpieczenia płatności. Wenteo nie ma wpływu na ocenę zdolności kredytowej przez firmę ubezpieczeniową. Warunki płatności mogą ulec zmianie również ze względu na zaległości w płatnościach lub otrzymanie informacji odnośnie Zamawiającego od firmy ubezpieczeniowej.
 13. Jeżeli Kupujący opóźnia się z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, Wenteo ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych. Postanowieniem niniejszym uchyla się uprawnienia Kupującego (dłużnika), o którym mowa w art. 451 §1 Kodeksu Cywilnego. Jednocześnie Wenteo zastrzega sobie prawo dokonania kompensaty z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 14. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za dostarczony Produkt bądź za jego część, a także opłaty
  logistycznej.
 15. Z tytułu usługi przechowania, Wenteo wystawi fakturę na należne wynagrodzenie, o którym mowa w §4.6 OWS, w terminie 7 dni od daty zakończenia każdego miesiąca wykonywania usługi.
 16. Na zwrot Produktów Kupujący musi wcześniej otrzymać pisemną zgodę Wenteo.

§ 6. Umowy zawierane z Konsumentami (w tym poza lokalem Wenteo)

 1. Wenteo nie zawiera Umów z Konsumentami, nie prowadzi sprzedaży detalicznej, dlatego nie obowiązują go przepisy Ustawy Konsumenckiej oraz Kodeksu Cywilnego, które mają zastosowanie do Konsumentów.

§ 7. Jakość, gwarancja

 1. Przed złożeniem Zamówienia Kupujący zobowiązany jest zweryfikować parametry i ilość zaproponowanych Produktów z założeniami projektowymi.
 2. Wenteo udziela Kupującemu na sprzedane Produkty gwarancji jakości zgodnie z warunkami zapisanymi w karcie gwarancyjnej producenta. W ramach gwarancji Wenteo zapewnia dostawę uszkodzonych elementów lub wymianę Produktu, przy czym wybór świadczenia przysługuje producentom dającym gwarancję.
 3. W wypadku rozbieżności między zapisami OWS i zapisami w Karcie Gwarancyjnej, obowiązują zapisy Karty Gwarancyjnej.
 4. Sprzedający nie odpowiada za wady Produktu wynikłe z powodu:
  a) uszkodzeń lub niewłaściwej pracy wynikającej z błędów popełnionych podczas montażu, w tym niedbałego wykonania instalacji lub niedbałego montażu Produktu, w tym niezgodnego ze schematem podłączenia Produktu lub podłączenia Produktu bez wymaganych zabezpieczeń elektrycznych,
  b) niewłaściwego funkcjonowania Produktu wskutek użytkowania niezgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji,
  c) zwykłego zużycia Produktu,
  d) wykorzystania Produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem,
  e) napraw, konserwacji lub obsługi wykonanej przez osoby nieupoważnione,
  f) błędnych założeń projektowych lub projektu,
  g) braku należytej konserwacji oraz okresowych przeglądów Produktu,
  h) przechowywania Produktów w niewłaściwych warunkach,
  i) skutków zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które Wenteo nie odpowiada (np. uszkodzeń w czasie transportu, uderzenia pioruna, uszkodzeń mechanicznych, przepięć sieci elektrycznej),
  j) inne naruszenia opisane w Karcie Gwarancyjnej.
 5. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku, w którym dokonano jakichkolwiek zmian i modyfikacji w Produkcie.
 6. Materiały eksploatacyjne do Produktu nie są objęte gwarancją.
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i koszty poniesione przez Kupującego oraz osoby trzecie powstałe na skutek istnienia wad w okresie gwarancyjnym, ograniczając swoją odpowiedzialność wyłącznie do samego Produktu.
 8. Części uzyskane przy naprawie w ramach gwarancji przechodzą na własność Sprzedającego.
 9. Kupujący jest zobowiązany pokryć koszty Wenteo podniesione wskutek nieuzasadnionej reklamacji. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę VAT z tytułu poniesionych w związku z taką reklamacją kosztów (ekspertyzy, przesyłki, dojazdy itp.).
 10. W przypadku nieuzasadnionego przyjazdu serwisu Kupujący zobowiązuje się do pokrycia kosztów przejazdu serwisu zgodnie z cennikiem usług serwisowych producentów lub Wenteo.
 11. Wenteo ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu gwarancji jakości do czasu uregulowania wobec niego przez Kupującego wszelkich zaległych należności.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 2. Niniejsze OWS wyłączają stosowanie postanowień Konwencji Wiedeńskiej z dnia 11 kwietnia 1980 roku o międzynarodowej sprzedaży
  towarów.
 3. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Wenteo o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych Umowach lub innych porozumieniach, uważane są za skuteczne.
 4. Wenteo i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem Umów objętych niniejszymi OWS. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Wenteo według stanu na dzień wytoczenia powództwa, przy czym umowne ustalenie właściwości sądu nie ma zastosowania do Umów zawartych z Konsumentami.
 5. Kupujący nie będzie miał prawa do przeniesienia swych praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez uprzedniej pisemnej zgody Wenteo.
 6. Wenteo zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych OWS. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia.